جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1351)

٢-۶-١-میزان عطر، بو و طعم برنج16٢-٧-بررسی وضعیت تولید و میزان واردات برنج کشور16٢-٧-١-سطح زیر کشت وتولید برنج16٢-٧-٢-واردات برنج18٢-٧-٣-مصرف برنج کشور18٢-٨- سیستم های مواد غذایی –گیاه – خاک در برنج20٢-٨-١-سیستم کشت ماندابی20٢-٨-٢-سیستم خاک20٢-٨-٣-پتانسیل رداکس21٢-٨-٣- مناطق اکسیدی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1349)

1-7-1-تناوب کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………….1-7-2-آماده سازی خاک…………………………………………………………………………………………………………..1-7-3-تاریخ و فواصل کاشت……………………………………………………………………………………………………………..1-7-4-روش کاشت…………………………………………………………………………………………………………………………..1-7-5-عملیات داشت……………………………………………………………………………………………………………………….1-7-6-برداشت محصول……………………………………………………………………………………………………………………1-7-7-جمع آوری بذر…………………………………………………………………………………………………………………………1-8-آویشن و کاربرد آن ……………………………………………………………………………………………………………..1-9-خواص دارویی آویشن………………………………………………………………………………………………………1-10-مصرف روزانه آویشن………………………………………………………………………………………………………………1-11-کاربرد کودهای بیولوژیک………………………………………………………………………………………………….1-11-1-تعریف کودهای زیستی……………………………………………………………………………………………………..1-11-2-تاریخچه میکوریزا………………………………………………………………………………………………………..1-11-3-انواع میکوریزا………………………………………………………………………………………………………….1-11-4-قارچ های اکتومیکوریزا……………………………………………………………………………………………………….1-11-5-قارچ های اندومیکوریزا…………………………………………………………………………………………………………1-11-6-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی………………………………………………………………………………………..فصل دوم مروری Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1348)

– دکتر عبدالرضا جعفری که راهنمایی پایان‌نامه اینجانب را به عهده داشتند و در مدت اجرای پایان‌نامه از هیچ کمکی دریغ ننموده‌اند و معلوماتی فراتر از مباحث مربوط به پایان‌نامه از ایشان کسب نمودم. – Read more…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1347)

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………35فصل ششم: پیشنهاداتپیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………….37منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….39 چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………… 45 فهرست جداولعنوان صفحهجدول 4-1- تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد دانه در تاریخ کاشت​های 30 خرداد ، 9 تیر و 19 تیرماه سال 1390 Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1346)

2-1- کشورهای عمده تولید کننده باقلا………………………………………………………………………………………..7 3-1- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………….26 4-1- نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………………………..40 فهرست شکل ها عنوان صفحهشکل3-1- تغییرات حداقل و حداکثر دما طی دوره رشد باقلا…………………………………………………………..27 شکل3-2- Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1344)

2-1-3-2-1- موج اول412-1-3-2-2- موج دوم482-1-3-2-3- موج سوم532-2- پیشینه تحقیق632-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری642-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری702-2-3- پیشینه پژوهشی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1343)

5-5-2-2-پیشنهادات کاربردی63ضمائم64فهرست منابعمنابع فارسی69منابع انگلیسی71Abstract75فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول شماره 4-1: شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش47جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش48جدول4-3رگرسیون خطی ساده ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی49جدول4-4رگرسیون چند متغیره بعد هویت شغلی روی انگیزش شغلی50جدول 4-5 Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1341)

2-2-1-8-3 هیجان‌پذیری :……………………………………………………………………………………………….26 2-2-1-8-4 قدرتمندی :………………………………………………………………………………………………….26 2-2-1-9 خودکارآمدی و سبک های تفکر :……………………………………………………………………………..26 2-2-1-10 خودکارآمدی تحصیلی :……………………………………………………………………………………….28 2-2-1-11 خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی :………………………………………………………………………..30 2-2-1-12 خودکارآمدی و جنسیت :……………………………………………………………………………………..352-2-2 دورنمای تکاملی شادکامی در روان شناسی:……………………………………………………………………………….36 2-2-2-1 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد محله، محلات، سورو، چاهستانیها، شهر، غیررسمی

د ماهیانه160جدول شماره 43: درصد نوع مالکیت162جدول شماره 44: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت163جدول شماره 45: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی با خصوصی164جدول شماره 46: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاههای دولتی Read more…